UKRAIŃSKA OKUPACJA KRYMU? POLSKA OKUPACJA UKRAINY?

 

 • UKRAIŃSKA OKUPACJA KRYMU? POLSKA OKUPACJA UKRAINY?
  http://www.kresy.pl/publicystyka,opinie?zobacz%2Fukrainska-okupacja-krymu-polska-okupacja-ukrainy

  Ukraina staje w obliczu rozpadu państwa. Licznie zgromadzeni na centralnym placu Sewastopola mieszkańcy, skandując hasła „Putin nasz prezydent!” oraz „Rosjo, zostaliśmy porzuceni, weź nas z powrotem!”, wskazują swoje sympatie narodowe i preferencje polityczne . Skąd ta miłość do Rosji, a niechęć do państwa, w którym żyją?

  Czy ci ludzie czują się okupowani przez Ukrainę? Jeśli tak, w jaki sposób ta okupacja się zaczęła?

  W roku 1954 ówczesny I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow, odłączył Krym od Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i przyłączył do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zmiana ta wydawała się wówczas kosmetyczna. Wszak Krym pozostawał częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Najwyższa władza pozostała ta sama, a przesunięcia z jednej republiki związkowej do drugiej, było niewiele kosztującym gestem dobrej woli, mającym świadczyć o braterstwie narodów. Gest ten wykonano w trzechsetną rocznicę zawarcia ugody w Perejesławiu, gdzie polska dotąd Ukraina, rękami ich kozackich przywódców, poddała się pod panowanie władców Moskwy. Na marginesie warto przypomnieć, że w imieniu Kozaków ugodę zawierał Bohdana Zenobii Chmielnicki, który wciąż powszechnie uznawany jest za bohatera Ukrainy.

  Zmiana ta wydawała się kosmetyczna, aż tu nagle w 1991 roku rozpadł się ZSRR, a na jego gruzach powstały państwa niekoniecznie pałające do siebie braterską miłością. Krym po rozpadzie ZSRR pozostał w granicach Ukrainy, mimo iż w większości zamieszkiwany jest przez ludność rosyjskojęzyczną. Tej, jak widać, po ponad dwóch dekadach istnienia suwerennej Ukrainy, wciąż bliżej do Rosji. Czy tę sytuację można nazwać okupacją Krymu przez Ukrainę? Chciałbym, by na to pytanie odpowiedzieli sobie przede wszystkim sami Ukraińcy, zwłaszcza ci z nich, którzy od lat głoszą hasła o polskiej okupacji Ukrainy.

  Mnóstwo Ukraińców, z którymi się dotąd spotkałem, jest święcie przekonana, że Polska była okupantem Ukrainy, stąd jak najbardziej usprawiedliwiony był fakt, iż miejscowa ludność wielokrotnie buntowała się i brała krwawy odwet na „okupantach” i ich rodzinach. Warto więc przypomnieć jak

  Ukraina znalazła się w granicach Polski. A właściwie… jak Polska stworzyła Ukrainę.

  Na początku odrzućmy absurdalne twierdzenie, że Polska okupowała Ukrainę już sześć stuleci temu. Wiem, że to będzie trudne do przełknięcia dla wielu Ukraińców, ale trzeba powiedzieć wprost: tak, jak na przykład w VIII wieku nie było jeszcze Polski, tak w XIV wieku nie było jeszcze Ukrainy, więc jak można ją było okupować?

  A co było? Oczywiście były ziemie i byli ludzie, ale ani ziem zamieszkałych przez różne plemiona słowiańskie w VIII wieku nie nazywano Polską, ani też zamieszkałych w XIV wieku przez Rusinów ziem nie nazywano Ukrainą, a ich samych Ukraińcami.

  Kiedy więc i jak powstała Ukraina?

  Pospolicie znane Polakom i Rusinom słowo „ukraina” jeszcze w XVI wieku oznaczało pogranicze. Tak więc obozując w roku 1562 pod litewskim Połockiem, hetman koronny Florian Zebrzydowski pisał o „ukrainie połockiej”[1], czyli o połockim pograniczu[2]. Kilka lat wcześniej, bo w 1557 roku, uczestnik polskiego poselstwa do Imperium Osmańskiego, Erazm Otwinowski, podziwiając „tureckich” wojowników pisał:

  „POGRANICZNI ludzie albo służebni, którzy tam przyjeżdżają, które oni deliami zową, ci tylko tak chodzą jako i jeżdżą w ostrogach, z pierzem pospolicie żurawiem białem i według tego, jako który zwycięstwo otrzymał, tylko piór białych u kiwiora [rodzaj nakrycia głowy] nosi i z bronią wielką, aby znać było UKRAINNEGO witezia [rycerza].”[3]

  Miała więc swoje ukrainy nie tylko Litwa, ale i Imperium Osmańskie. Ba! Jak pisał Fabian Birkowski, miała je nawet Afryka[4]. Bo też i ukraina znaczyła wówczas nic więcej, jak tylko pogranicze. A pogranicza są w bardzo wielu miejscach. Kiedy więc słowo ukraina stała się nazwą własną jednej z krain, przechodząc później w nazwę państwa?

  W roku 1569 do Królestwa Polskiego przyłączono część terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akt ten można porównać do tego, co zrobił Chruszczow w 1954 roku.

  Zygmunt II August, który był wówczas jednocześnie i królem polskim, i wielkim księciem litewskim, odłączył od jednego swojego państwa część terenów i jego mieszkańców, po czym przyłączył „jako równych do równych, wolnych do wolnych ludzi” do drugiego. Była to bezkrwawa zmiana granic. Wkrótce potem doszło do zjednoczenia Polski i Litwy unią realną.

  Warto tu podkreślić fakt, na który zwróciła uwagę ukraińska profesor historii, Natalia Jakowenko. Stwierdziła ona, że ówcześni ruscy kronikarze, rzetelnie odnotowujący mnóstwo drugorzędnych szczegółów z bliskiego im życia, „nie zauważyli” tak epokowego aktu, jak przekazanie Polsce części swoich ziem.

  „Nie świadczy to jednak o obojętności wobec losów rodzinnego kraju. W średniowiecznych kategoriach, w przeciwieństwie do współczesnego schematu myślenia, odrębność polityczna utożsamiana była nie z niepodległością państwa, ale z własnym władcą. A ponieważ wielkim księciem litewskim i królem [polskim] była jedna osoba – Zygmunt II August, w oczach ludzi owego czasu w ogóle nie zaszło żadne epokowe wydarzenie, bowiem lokalne instytucje polityczne, przez które realizowała się właściwa odrębność w ustroju administracyjnym, zwyczajach i systemie prawnym, pozostały bez zmian.”[5]

  Tak oto w granicach Królestwa Polskiego znalazły się ziemie, z których część wkrótce zaczęto nazywać Ukrainą.

  Dlaczego Ukrainą? To proste. Skoro zmieniły się granice Królestwa, to zmieniło się również i to, gdzie były pograniczne ziemie tejże Polski. Nowe pogranicze było bardzo słabo zaludnionym pasem ziemi od strony tatarskiej i moskiewskiej. Tam była owa ukraina, która wkrótce stała się Ukrainą.

  Po Unii Lubelskiej 1569 roku zanika bowiem zwyczaj nazywania każdego pogranicza ukrainą. Pozostała jedna ukraina – polskie pogranicze od Tatarów i Moskwy. Wkrótce sformalizowano ten termin. Ukrainą zaczęto nazywać terytorium przyłączonych do Polski w 1569 roku województw bracławskiego i kijowskiego. A po odzyskaniu z rąk moskiewskich księstwa czernihowskiego (fakt ten sformalizowano rozejmem w Dywilinie 1618 roku), także i o te ziemie powiększono Ukrainę.

  Najlepszym tego dowodem są uchwały sejmów polsko-litewskich, które współtworzyli posłowie z Ukrainy. Przykładowo, w czasie sejmu 1659 roku wymieniono „Woiewodztwa Ukrainne”. Były to „woiewodztwa, Kiiowskie, Bracławskie, Czerniechowskie [6]. Wszelkie też traktaty, w których padało słowo Ukraina, potwierdzają takie, a nie inne rozumienie tego pojęcia. Także i w potocznym rozumieniu Ukraina była terytorium złożonym z trzech, wymienionych województw. Przykładem rękopis „Opisanie Woyny Kozackiey, to iest Buntow Chmielnickiego z namienieniem roznych Woien z postronnymi monarchami […]”, w którym stwierdzono:

  Ukraina jest kraj polski z trzech województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego składający się, od wschodu słońca przy granicy moskiewskiej, potym tatarskiej, dalej ku południowi wołoskiej [czyli mołdawskiej] leżący, ciągnie się wzdłuż (rachując i stepy, to jest Dzikie Pola obszerne, dla których dla niedostatku wody i lasów, tudzież niebezpieczeństwa od Tatarów ludzie nie mieszkają) ” […] I dlatego Ukrainą ten kraj przezywa się, że przy kraju cudzych granic ma swoje położenie.”[7]

  To rozumienie pojęcia Ukraina nie ograniczało się tylko do Polaków, bo i Rusini tak właśnie pojmowali ten termin[8]. Przykładów jest aż nadto, choćby anonimowy, kozacki świadek wojen drugiej połowy XVII w., czyli tak zwany Samowidec. W swoim latopisie[9] wielokrotnie używa nazwy Ukraina. Padają tam nazwy miast i ich przypisanie do różnych ziem. Na przykład o okolicach Jarosławia (chodzi o część województwa ruskiego, którego stolicą był Lwów) pisał jako o „polskiej ziemi”[10]. Podobnie czynili i osiemnastowieczni Kozacy. Ukraina bowiem, aż do końca istnienia Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nawet dużo później, to tereny naddnieprzańskie. Nie sąsiadujące z nią Wołyń i Podole, czy bardziej od nich na zachód leżące województwo ruskie ze Lwowem, ale właśnie tereny wokół Dniepru. Dopiero pod koniec XIX wieku ukraińscy historycy (w szczególności Michajło Hruszewskij oraz Iwan Franko) rozszerzają znaczenie terminu Ukraina na całość ziem ruskich. Na tej to właśnie podstawie część dzisiejszych Ukraińców, zwłaszcza spod znaku wojującej na Majdanie „Swobody” uważa, że tereny etnicznej Ukrainy rozciągają się niemal do Wisły, gdyż w przeszłości zamieszkiwała je ludność ruska. Zresztą nie tylko uważa, ale i wysuwała już roszczenia terytorialne wobec Polski.

  Jak z tego, bardzo skrótowego opisu genezy powstania Ukrainy widać, twierdzenie o polskiej okupacji Ukrainy jest nieuzasadnione. Polska najpierw pokojowo weszła w posiadanie ziem, które utworzyły przyszłą Ukrainę, po czym ją stworzyła. Polska nie zajęła Ukrainy zbrojnie, i nie okupowała jej. Tak potępiane przez historyków liberum veto ma tę zaletę, że nikt nie może dziś Polakom zarzucić, iż narzucali innym swoją wolę. Jeden poseł z Ukrainy, czy z innej części wspólnej Rzeczpospolitej, mógł zerwać obrady sejmu. Bez porozumienia, bez kompromisu, bez powszechnej zgody, nie można było w Polsce tworzyć prawa. Takich prerogatyw nie mają dziś reprezentanci Krymu w ukraińskim parlamencie…

  Gdyby nie Królestwo Polskie, nie byłoby Ukrainy i Ukraińców. Przy czym warto zaznaczyć, że pod tym drugim pojęciem, do końca istnienia dawnej Rzeczpospolitej rozumiano nie naród, ale mieszkańców Ukrainy. Polski szlachcic zamieszkujący Ukrainę nazywał się Ukraińcem[11]. Dopiero dużo później, po rozbiorach Polski, uformowano naród ukraiński, który zaczął rościć pretensje do ziem, które nigdy Ukrainą nie były. Efektem tego było między innymi ludobójstwo na Wołyniu w czasie II Wojny Światowej.

  Zdaję sobie sprawę, że to, co tu piszę będzie szokiem dla większości Ukraińców. Piszę to jednak nie w tym celu, by wypominać Ukraińcom okupację Krymu i moralnie usprawiedliwiać rozpad państwa. Piszę to po to, by właśnie dzisiaj, w sytuacji, gdy część obecnego terytorium państwa ukraińskiego grozi odłączeniem się od reszty, skłonić Ukraińców do refleksji. Może wówczas przyjmą jeden standard oceniania historii. Jeśli Krym uważają za integralną część swojego kraju; jeśli uważają, że nie są jego okupantami, to dlaczego za okupantów Ukrainy uważają Polaków? A jeśli sądzą, że Polska okupowała (a nawet wciąż okupuje etniczną) Ukrainę, to jakie mają moralnie prawo do utrzymania w swoich granicach Krymu?

  Dr Radosław Sikora

 • Massacres of Poles in Volhynia – Volhynian slaughter | Rzeź Wołyńska

  Wołyń 1943 – polskie dzieci – ofiary OUN UPA

 • W każdym kraju istnieją różnice etniczne lub regionalne; w Wielkiej Brytania – są Szkoci, Anglicy, Walijczycy, Irlandczycy; w Szwajcarii – tam są Niemcy, francuski, włoski, w Niemczech – Bawarczycy i Fryzji, Frankowi, Saxoni w Polsce – Polacy Ślązaków, Mazowszanie Wielkopolanie, Mazurów, Pomorzanie, , Litwini, Rosjaniei, Rusini Tatarzy, Żydzi

  Polska była Multi Culti – Wspólnota Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – Res Publica Obojga narodów .. Współczesna Ukraina-Początkowo to było kiedyś Litwa.

  W 1569 Królestwo Polskie włączona część terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akt ten można porównać do tego, co zrobił Chruszczowa w 1954 r. – włączenie Krymu do Ukrainy z Rosji

  Zygmunt II August, który był wtedy w tym samym czasie i króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, oddzielone od jednej części jego strony kigdom obszaru i jego mieszkańców, a następnie ponownie dołączył to „jak równy równego, dostępne dla wolnych ludzi „do innej części swego królestwa. To była bezkrwawa zmiana granic. Wkrótce potem doszło do zjednoczenia polskiej i litewskiej unii realnej.

  Rzeczpospolita Polska BYŁA BARDZO DOBRĄ FORMUŁĄ POLITYCZNĄ dla każdej grupy etnicznej i schronienie przed agresją z Turków i Tatarów Prusaków , Szwedów. Rusini byli takimi samymi dobrymi obywatelami Polski, jak inni obywatele polscy . Rusin zawsze wierny i lojalny do Res Publica Polski.

  POLACY I DLA RUSINÓW BYŁY DOBRYMI SĄSIADAMI i mieszkali razem w pokoju (np. małżeństw mieszanych)

  – aż wtrącil sie ktoś obcy – Niemiec i Żyd – y i zaczął ingerować powodować spory, kłótnie i wojny, nienawiść i zabójstwa-antagonizować w celu uzyskania kontroli i na Ziemi i Ludzi zgodnie z zasadą „Dziel I Rządź” – „Divide et Impera”-

  To była Austria, Prusy – podsycane zamieszki, wojny i rewolucji w celu podzielenia kraju.
  Marginalne i małe grupy „Ukraińska Nationalist” początkowo sponsorowany przez Habsburgów w Austrii; Później OUN była sponsorowana przez Niemców

  Różnice etniczne i kulturowe nie pozwalają żadnej z grupy do czystek etnicznych innych!!

  OUN został stworzony w 1929 roku przez grupę 30 ukraińskich Nationalist finansowanech przez zagranicznych mocarstwa Finansowe

  Ukraina nie ma własną historię – to jest historia Polski i historii Rosji i Austrii – bo tak nazywa Ukraina nigdy nie istniał wcześniej. Zwolenników UPA / OUN próbuje ukraść historię z Polski lub z Rosji
  Dziś zwolennicy OUN / UPA nawiązują wprost chwalić ideologię nazistowską i faszyzmu – te same ideologie, te same metody, ten sam terror, te same sponsorów.

  „Bojowników o wolność” chcieli i chcą przechwycić władzę i ODDAĆ kraj Ukraina dla obcych mocarstw – Niemców i Międzynarodowych Bankierów.

  Stephan Bandera był agentem Gestapo Wlodymyr Kubijovic brał zlecenia z Abwehry – od Theodore Oberlandera, – UCK był finansowany przez Abwehre. Mikoła Lebiedź = Maksym Rubant zmarł jako agent CIA – to tylko kilka przykładów.

  Zarówno OUN / UPA i dzisiejsza samozwańczym Kijowska JUNTA – nie służyły i nie służą interesom ludzi

  Dlaczego „bojownicy o wolność” nie piszą o zabójstwach i opresji niemiecki lub austriacki, nie piszą o pruskich Hohenzollernach, austriackich Habsburgach, pruskich/ krzyżackim carów w Rosji? Zamiast tego piszą o ucisku z Polski

  „Bojownicy o wolność” nie dążą do wyzwolenia i niepodległości narodu ukraińskiego, ale do PODPORZĄDKOWANIA I ZNIEWOLENIA NARODU, aby narzucić swoją wolę całemu społeczeństwu poprzez niesamowitą terroru i stworzyć państwo totalitarne na kilku samozwańczego przywódcy antyhitlerowskiej stylu dyktatury .

  Ideologia Doncow i Bandera Zintegrowanego Nacjonalizmu to nic innego jak rasizm, animalizm i propaganda nienawiści

  Jest to propaganda identyczna do stylu propagandy nazistowskiej -nienawiści do Polaków i Żydów. Te kłamstwa i propaganda w stylu nazistowska wciąż trucizna umysły i pozyskują wierzących i zwolenników.
  są narzucane terrorem

  Nie są to „Bojownicy o Wolność” i nie dążą do wyzwolenia i niepodległości narodu ukraińskiego, ale do podporządkowania i zniewolenia narodu, aby narzucić swoją wolę, całego społeczeństwa poprzez niesamowitą terroru i stworzenia państwa totalitarnego do kilku samozwańczych przywódców (według Doncow ideologii)
  Są to „BOJOWNICY O ZNIEWOLENIE” i podporządkowanie całego kraju Zachodnim Bankierom i Niemcom – Utworzenie Totalitarnej Dyktatury

  Nacjonaliści z OUN i grupy ich zwolenników stanowiły zaledwie 0,15% ludności Ukrainy.
  Większość narodu przeciwieństwie OUN / UPA, większość członków UPA zostali wcieleni wyciągnęli przymusu i terroru do UPA.

  W Wołynia UPA zginęło nie mniej niż 120.000 Polaków, 80.000 Ukraińców, około 50.000 Żydów, a także bliżej nieokreślona liczba Rosjan. (20000?). Łącznie UPA zginęło około 500 tysięcy ludzi – niewinnych, bezbronnych cywilów – dzieci, kobiet, starców, a nie o żołnierzy ginących w walce. Zabitych w walkach zbrojnych żołnierzy są różne sprawy.Z okrucieństwa i bestialstwa zabójców nie pozwala nazywając je ludzie.

  Czlonkowie OUN/UPA i obecni Neo-Banderowcy byli i są psychopaci, mordercy i zboczeńcy; muszą być genetycznie upośledzona
  Proszę się nie podniecać a zacząć w końcu robić coś konkretnego, jak choćby przynajmniej podpisać petycje: http://petitiongo.org/en/petition/zakaz-zgromadzen-zwolennikow-upa-i-bandery-zakaz-u

 • W Polsce propagowanie ideologii faszystowskiej jest prawnie zakazane

  Banderowcy jawnie odwołują się do symboliki nazistowskiej – za bohaterów maja kolaborantów zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej

  Kodeks Karny – Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu

  § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 • Kresy Wschodnie

  http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/rus.html

  LECHICKI POCZĄTEK POLSKI
  STOLICA IMPERIUM LECHITÓW
  „LECHIA” PATRIARCHY FOCJUSZA
  PRAPOLSKI BASTION TOPONIMICZNY W BRAMIE PRZEMYSKIEJ I LĘDZANIE
  ZARYS DZIEJÓW RUSI W OKRESIE DO XIII w.
  ZNACZENIE TERMINU „RUŚ”
  PROBLEM RUSI WE WCZESNYM OKRESIE DZIEJÓW POLSKI
  POLSKA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
  POLSKA , LITWA , LETUWA , RUŚ
  KWESTIA RUSKA W ŚWIETLE HISTORII cz I
  KWESTIA RUSKA W ŚWIETLE HISTORII cz II
  KWESTIA RUSKA WOBEC AUSTRII I ROSJI
  RUŚ ZAKARPACKA
  ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA
  ŚWIĘTY JOZAFAT KUNCEWICZ
  WOJNY KOZACKIE
  KOZACZYZNA UKRAINĄ
  RZUT OKA NA GENEZĘ I CHARAKTER KOZACZYZNY
  STAN EKONOMICZNY WŁOŚCIAN NA UKRAINIE DO ROKU 1768
  HISTORIA RUCHÓW HAJDAMACKICH
  SICZ I HAJDAMACY
  JUDAIZATORZY W CERKWI
  * * * * *
  CLUNY A SCHIZMA
  KONSTANTYN MELITENIONTES
  DĄŻENIA DO UNII POLSKO-LITEWSKO-MOSKIEWSKIEJ
  KULTURA MOSKIEWSKA
  ŚWIECA IWANA KALITY
  WZROST POTĘGI MOSKWY
  KŁUSZYŃSKA POTRZEBA
  ŻÓŁKIEWSKI NA KREMLU- KTO POBUDZIŁ KRÓLA DO WYPRAWY?
  POLACY NA KREMLU
  POLITYKA ROSYJSKA WOBEC POLAKÓW CZ 1.
  POLITYKA ROSYJSKA WOBEC POLAKÓW CZ 2.
  * * * * *
  SKĄD POCHODZI I CO OZNACZA NAZWA „UKRAINA”
  TERYTORIUM UKRAINY W ŚWIETLE KARTOGRAFII
  GDZIE LEŻY UKRAINA – CZ1 ?
  GDZIE LEŻY UKRAINA – CZ2 ?
  GDZIE LEŻY UKRAINA – CZ3 ?
  RUCH UKRAIŃSKI I MASONERIA
  ZACHODNIA UKRAINA
  WŁODZIMIERZ ANTONOWICZ
  MYCHAJŁO HRUSZEWSKI
  NACJONALIZM UKRAIŃSKI
  GALICJA CZY MAŁOPOLSKA WSCHODNIA?
  * * * * *
  PRZEŚLADOWANIA UNITÓW NA PODLASIU
  POLACY I RUSINI
  RUSINI A UKRAIŃCY
  POLACY GREKOKATOLICY CZ1.
  POLACY GREKOKATOLICY CZ2.
  NACJONALIZM UKRAIŃSKI W CERKWII GRECKOKATOLICKIEJ
  O PRAWDĘ – ZE STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH
  KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI W GALICJI
  KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI W POLSCE 1918-1939
  WALKI POLITYCZNE DUCHOWIEŃSTWA GREKOKATOLICKIEGO W II RP
  POSTAWA DUCHOWIEŃSTWA GREKOKATOLICKIEGO WZGLĘDEM PAŃSTWA POLSKIEGO (1919-1924)
  UKRAIŃSKI MORD NA POLAKACH W ZŁOCZOWIE W 1919 R.
  SABOTAŻ UKRAIŃSKI I AKCJA PACYFIKACYJNA

  SPRAWA NISZCZENIA CERKWI W II RP

  CERKIEW PRAWOSŁAWNA 1939-1947
  AKCJA REPOLONIZACYJNA NA POŁUDNIOWO WSCHODNICH TERYTORIACH R.P.
  DEPOLONIZACJA KRESÓW POŁUDNIOWO WSCHODNICH
  PRZYJĘCIE OCHOTNIKÓW DO DYWIZJI SS „GALIZIEN” W PRZEMYŚLU
  BISKUP JOZAFAT KOCYŁOWSKI
  BISKUP JOZAFAT KOCYŁOWSKI – ANTYPAŃSTWOWA DZIAŁALNOŚĆ
  BISKUP JOZAFAT KOCYŁOWSKI W „LITANII NARODU POLSKIEGO”
  METROPOLITA ANDRZEJ SZEPTYCKI
  KORESPONDENCJA ARCYBISKUPA B.TWARDOWSKIEGO Z A.SZEPTYCKIM
  SZEPTYCKI W EUROPIE HITLERA
  MILCZENIE METROPOLITY
  SUTANNA UMOCZONA WE KRWI
  ROLA CERKWII W DZIAŁALNOŚCI OUN-UPA
  EFEKT LUCYFERA
  * * * * *
  EKSTERMINACJA LUDNOŚCI POLSKIEJ KRESÓW WSCHODNICH
  LUDOBÓJSTWA I WYGNANIA NA KRESACH
  ZAGŁADA KULTURY POLSKIEJ NA KRESACH WSCHODNICH
  UKRAIŃCY KTÓRZY RATOWALI POLAKÓW
  UKRAIŃCY KTÓRZY RATOWALI POLAKÓW – KRESOWA KSIĘGA SPRAWIEDLIWYCH
  ARTYKUŁY WIKTORA POLISZCZUKA
  LISTY WIKTORA POLISZCZUKA
  LIST OTWARTY W.POLISZCZUKA DO R.TORZECKIEGO
  OPERACJA „WISŁA”
  O UKRAIŃCACH I CMENTARZU NA MONTE CASSINO
  PAWŁOKOMA – U ŻRÓDEŁ AKCJI ODWETOWEJ
  ZBRODNIA SS GALIZIEN W CHODACZKOWIE WIELKIM
  OKUPACJA BANDEROWSKA NA CZĘŚCI ZIEM DZISIEJSZEGO PODKARPACIA W LATACH 1944-1947
  * * * * *
  WSPÓŁCZESNY NACJONALIZM UKRAIŃSKI
  HODUJEMY WĘŻA NA WŁASNEJ PIERSI
  UWAGI NA TEMAT UKRAIŃSKIEGO HYMNU
  UCHWAŁA KRAJOWEGO PROWIDU OUN Z 1990 ROKU
  NISZCZENIE POLSKICH ZBIORÓW OSSOLINEUM WE LWOWIE
  UKRAIŃSKI ARCYBISKUP LWOWA WYCHWALA BANDERĘ
  UKRAINO POKOCHAJ PRAWDĘ !
  FAŁSZOWANIE HISTORII
  KNEBLOWANIE PRAWDY
  UKRAINIZACJA KOSCIOŁA – JĘZYK POLSKI ZNIKA Z LITURGII
  * * * * *
  SPRAWA CMENTARZA W PIKULICACH
  JAK ORGANIZACJE ŁEMKOWSKIE KNEBLUJĄ PRAWDĘ O ZBRODNIACH UKRAIŃSKICH
  NIE – DLA ULICY IM. J.KOCYŁOWSKIEGO W PRZEMYŚLU
  DOWÓD NA OBECNY STOSUNEK DO PAŃSTWA POLSKIEGO
  KALWARIA PACŁAWSKA – ODSŁONIĘCIE POMNIKA OFIAR UPA
  RADYMNO – REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA „WOŁYŃ 1943”
  PRZEMYŚL BUDUJE CMENTARZ UPA
  OGOŁOCONY POMNIK OFIAR OUN-UPA W PRZEMYŚLU
  PRZEMYŚL, ZIEMIA PRZEMYSKA I PROBLEM UKRAIŃSKI
  SPRAWA BUDOWY KOPCA – POMNIKA W PRZEMYŚLU
  AKADEMIA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU – REFLEKSJE
  KRYZYS NA UKRAINIE cz. 1
  KRYZYS NA UKRAINIE cz. 2

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s