DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION, 7277

DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION, 7277

Poniższy dokument został wydany w czasie administracji Kennedego. Prezentuje on program, który jest rozwinięciem i uaktualnieniem czterdziestojednopunktowego programu który przedstawiłem w związku z mapą Gomberga który został zdefiniowany jeszcze przed przystąpieniem USA do II Wojny Światowej.
Program referuje proces rozbrojenia wszystkich suwerennych państw przy równoczesnym budowaniu militarnej potęgi Narodów Zjednoczonych (UN) Jest to program likwidowania suwerenności, wolności, znaczenia konstytucji, także Konstytucji USA i budowania światowego rządu.
Realizowanie programu tworzenia jednego światowego rządu jest zaprzeczeniem „Chronić, zabezpieczać, i bronić Konstytucję USA” (Art. II, Sec 1., U.S. Constitution ) Jest wiec to zwykła zdrada o kolosalnym wymiarze. Najbardziej zatrważającym jest to, że jest to długo planowy terminarz zadań wielu byłych i aktualnych przywódców, zarówno Demokratów jak i Republikanów, łącznie z prezydentami i ich gabinetami, Kongresmenami i Senatorami z których wielu jest członkami CFR i TC.. (Council of Foreign Relations. Trilateral Commission.)
Charakterystycznym jest także to, że zarówno w tym dokumencie jak i innych nie ma nazwy U.S.A. Zastąpiono ją U.S.

Ile bomb posypało się od tego czasu. Izrael, Jugosławia, Afganistan, to tylko przykłady. Dalsze ogniska zapalne są pieczołowicie podtrzymywane. Kolosalne uzbrojenie Izraela we wszystkie wymieniane bronie w czasie wprowadzania programu rozbrojenia (i konsekwencje zbrojenia państwa Izrael) jest dowodem zwodniczej idei tego programu i jej zaprzeczeniem. Stanowi jednak element budowania światowego rządu na wzór byłego ZSRR co napawa uzasadnionym i poważnym lękiem.

Dokument poniższy znajduje się w bibliotekach które są depozytoriami rządowych publikacji USA.

Wojciech Właźliński

Program Stanów Zjednoczonych ogólnego i całkowitego rozbrojenia w warunkach pokojowego świata.
Departament Stanu U.S.
Sierpień 1961.

Wyzwolenie się z wojen
Program Stanów Zjednoczonych generalnego i całkowitego rozbrojenia w pokojowym świecie.

U.S. DEPARTMENT OF STATE

DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION, 7277
Disarmament Series 5
Released September 1961

Office of Public Services BUREAU OF PUBLIC AFFAIRS

Wprowadzenie.

Szybki rozwój nowoczesnych broni w świecie podzielonym poważnymi ideologicznymi różnicami spowodował kryzys w ludzkiej historii. W celu przezwyciężenia niebezpieczeństwa nuklearnej wojny, która zagraża ludzkości, Stany Zjednoczone przedstawiły na Szesnastym Ogólnym Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych (the Sixteenth General Assembly of the United Nations) program generalnego i całkowitego rozbrojenia w pokojowym świecie.

Ten program prezentuje proces stopniowej redukcji możliwości prowadzenia wojny miedzy narodami z równoczesnym wzmocnieniem międzynarodowych instytucji w celu rozstrzygania dysput i utrzymywania pokoju. Program ten przedstawia serie ogólnych środków , które mogą i powinny być przedsięwzięte aby stworzyć świat w którym nie będzie wojen i zaistnieje bezpieczeństwo dla wszystkich państw. Oparty jest on na trzech zasadach uważanych za podstawowe dla uzyskania praktycznego postępu w procesie rozbrojenia.

Pierwsze, akcja rozbrajania musi być natychmiastowa:
Intensywny i nieprzerwany wysiłek musi być podjęty w celu osiągnięcia celu jakim jest rozbrojenie. Jest ważnym aby wprowadzić w życie określone środki najwcześniej jak tylko to jest możliwe. Drugie, wszystkie rozbrojeniowe zobowiązania musza być przedmiotem efektywnej międzynarodowej kontroli:
Organizacja kontroli musi mieć odpowiednie zaplecze personalne, techniczne i musi ją cechować efektywność aby ograniczenia lub redukcje miały miejsce tak jak uzgodniono. Musi także być w stanie zaświadczyć wszystkim państwom, że utrzymane siły i uzbrojenie nie przekraczają dozwolonego poziomu w każdym etapie procesu rozbrojeniowego.

Trzecie, odpowiednia maszyneria sił pokojowych musi być ustanowiona: nierozdzielnym jest stosunek pomiędzy redukowaniem narodowego uzbrojenia z jednej strony a rozbudowywaniem międzynarodowej maszynerii sił i instytucji pokojowych z drugiej. Narody nie zarzucą swoich środków samoobrony bez innego środka ochrony ich uzasadnionych interesów. Może to być osiągnięte tylko przez stopniowe wzmacnianie międzynarodowych instytucji Narodów Zjednoczonych i tworzenie sil pokojowych U.N. dla zapewnienia pokoju w czasie kiedy postępuje proces rozbrojeniowy.

Poniżej znajduje się zsumowanie głównych klauzul Programu U.S. generalnego i całkowitego rozbrojenia w pokojowym świecie. Pełen tekst programu jest zawarty w dodatku do tego szkicu.

WYZWOLENIE SIĘ Z WOJEN
PROGRAM STANÓW ZJEDNOCZONYCH GENERALNEGO I CAŁKOWITEGO ROZBROJENIA W POKOJOWYM ŚWIECIE.

ZSUMOWANIE
DĄŻENIA I CELE ROZBROJENIA

Całościowym celem Stanów Zjednoczonych jest wolny, bezpieczny i pokojowy świat niezależnych państw stosujących się do powszechnych standardów sprawiedliwości i międzynarodowych zasad i podporządkowujących używanie siły zasadom prawa; świat który osiągnął ogólne i całkowite rozbrojenie pod efektywną międzynarodową kontrolą; świat w którym dostosowanie się do zmian ma miejsce według pryncypiów ustalonych przez Zjednoczone Narody.
Ażeby można było osiągnąć powyższy cel, program ten przedstawia następujące określone kierunki w których narody powinny zmierzać i skoncentrować swoje wysiłki:
Rozwiązać wszystkie narodowe wojskowe siły i zabronić ich rekonstrukcji w jakiejkolwiek formie poza taką, która jest potrzebna dla zabezpieczenia wewnętrznego porządku i wkładu dla Sił Pokojowych Narodów Zjednoczonych;
Wyeliminować z narodowego arsenału całego uzbrojenia, włącznie z bronią masowego rażenia i środków jej przenoszenia, poza tymi które są wymagane do użytku przez Siły Pokojowe Narodów Zjednoczonych i do zapewnienia wewnętrznego porządku;
Ustanowić efektywne środków dla zapewnienia wprowadzania międzynarodowych zobowiązań, rozstrzygania dysput i zapewnienia pokoju według pryncypiów Narodów Zjednoczonych; ustanowić i efektywne operować Międzynarodową Organizacją Rozbrojeniową w granicach ustalonych przez Narody Zjednoczone aby zapewnić przez cały czas stosowanie się do wypełniania rozbrojeniowych zobowiązań.

ZADANIA NEGOCJUJĄCYCH PAŃSTW

Oczekuje się od negocjujących państw aby program został rozwinięty do detalicznego planu ogólnego i całkowitego rozbrojenia i kontynuowania wysiłku nieprzerwanie aż do zrealizowania całego programu. Do tego momentu powinni oni dążyć do jak najszerszej płaszczyzny porozumienia w jak najszybszym czasie. Równocześnie, bez uprzedzeń co do programu rozbrojenia, powinni znaleźć porozumienie co do natychmiastowych środków, które wniosą wkład w ustanowienie wspólnego bezpieczeństwa narodów i ułatwią sformułowanie składowej części totalnego programu.

PRYNCYPIA ZARZĄDZANIA

Program wysuwa serię generalnych pryncypiów dla ukierunkowania negocjacji. Stanowią one jasno że: W miarę jak państwa zrzekają się swojej broni, Narody Zjednoczone muszą być stopniowo wzmacniane w celu poprawiania ich (U.N. – ww) zdolności zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa i pokojowego rozwiązywania dysput. Wszystkie środki i stopnie realizacji powinny być wykonane w określonym czasie z przejściem z jednego stopnia do następnego jak tylko wszystkie środki poprzedzającego stopnia zostaną wykonane i sprawdzone i jak tylko zostaną ustalone i sprawdzone potrzebne środki do zastosowania w następnym stopniu.

Inspekcja i sprawdzenie musi zapewnić zarówno, że narody wykonują programowe ograniczenia i redukcje, oraz, że nie zachowują militarnych sił i uzbrojenia powyżej dozwolonych w poszczególnych stopniach procesu rozbrojeniowego. Rozbrajanie musi nastąpić w taki sposób aby nie narażać bezpieczeństwa jakiegokolwiek państwa

STOPNIE ROZBRAJANIA

Program podaje trzy stopnie rozbrajania do wypełnienia z równoczesnym wzmacnianiem międzynarodowych instytucji.

STOPIEŃ PIERWSZY

Pierwszy stopień zawiera środki które mogłyby znacznie zredukować zdolność narodów do wywołania agresywnej wojny.
Wprowadzenie tego stopnia może znaczyć że:
Groźba nuklearnej wojny mogłaby być zredukowana:
Wszystkie państwa powinny zastosować się do traktatu efektywnie zabraniającego testowanie broni nuklearnych.
Produkcja rozszczepialnych materiałów do produkcji broni może być wstrzymana i materiał wyprodukowany w przeszłości mogłaby być użyta do nie militarnego użytku.
Państwa posiadające broń nuklearną nie oddawałyby jej do użytku żadnym państwom które jej nie posiadają i nie przekazałyby informacji i materiału do jej produkcji.
Państwa które nie posiadają broni nuklearnej nie produkowałyby jej i nie usiłowałyby uzyskać dostępu do korzystania z broni, która należy do innych państw.
Komisja Ekspertów zostałaby ustanowiona w celu przedstawienia możliwości i sposobów sprawdzania redukcji i w końcu wyeliminowania nagromadzonej broni nuklearnej.
Strategiczne środki przenoszenia byłyby zredukowane:
Strategiczne środki specyficznej kategorii przenoszenia nuklearnej broni i broń przeciwko tym środkom zredukowana mogłaby być do uzgodnionego poziomu w równorzędnych i zbalansowanych stopniach. Ich produkcja byłaby zredukowana lub wstrzymana.
Uzbrojenie i siły zbrojne byłyby zredukowane:
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Z.S.R.R. mogłyby być ograniczone do 2.1 miliona ( z odpowiednim poziomem nie przekraczającym tej ilości dla innych militarnie znaczących państw.); poziom uzbrojenia byłby odpowiednio zredukowany i jego produkcja ograniczona.
Komisja Ekspertów byłaby ustanowiona dla badania i raportowania na temat możliwości i sposobów sprawdzalnego zredukowania i w końcu wyeliminowania całej broni chemicznej, biologicznej i radiologicznej.
Pokojowe wykorzystanie przestworzy byłoby propagowane:
Umieszczanie na orbicie lub stacjonarnie w przestrzeni broni zdolnej powodować masową destrukcję byłoby zabronione.
Państwa zawiadamiałyby o wystrzeleniu kosmicznego nośnika lub pocisku.
Siły Pokojowe Narodów Zjednoczonych byłyby wzmocnione:
Powzięte byłyby środki w celu ustanowienia i umocnienia ustaleń arbitrażowych dla rozwinięcia międzynarodowego prawa i ustanowienia, w drugim stopniu, stałych Sił Pokojowych Narodów Zjednoczonych.
Międzynarodowa Organizacja Rozbrojeniowa byłaby powołana dla efektywnego weryfikowania realizacji programu rozbrojenia:
Jej funkcje byłyby poszerzane w miarę procesu rozbrajania.
Zaświadczałaby wszystkim państwom, że uzgodnione redukcje maja miejsce i że pozostałe siły nie przekraczają dozwolonego poziomu.
Postanawiałaby o przejściu z jednego stopnia do następnego.
Państwa byłyby zobowiązane do realizowania innych środków dla łagodzenia międzynarodowych napięć i zabezpieczać przed wypadkami, pomyłkami i niespodziewanymi atakami:
Państwa byłyby zobowiązane do powstrzymywania się od gróźb i użycia jakichkolwiek rodzajów sił zbrojnych, niezgodnie z pryncypiami Narodów Zjednoczonych, wynajmowania i pośredniej agresji i akcji wywrotowej przeciwko jakiemukolwiek krajowi.
Grupa Narodów Zjednoczonych obserwująca pokój byłaby do dyspozycji w celu badania jakiejkolwiek sytuacji, która mogłaby być zagrożeniem dla pokoju.
Państwa byłyby zobowiązane do zawiadomienia o dużych militarnych ruchach, które mogłyby spowodować alarm. Punkty obserwacyjne mogłyby być ustanowione w celu monitorowania ruchów militarnych sił.

STOPIEŃ DRUGI

Stopień drugi zawiera serię środków, które mogłyby urealnić świat w którym nie byłoby wojen. Wprowadzenie wszystkich środków w stopniu drugim znaczyłoby:
Dalsze istotne zredukowanie sił zbrojnych, uzbrojenia i militarnej struktury państw włącznie ze strategicznymi środkami przenoszenia broni jądrowej i jej środków przeciwdziałania.
Dalszy rozwój metod pokojowego rozstrzygania dysput w ramach Narodów Zjednoczonych.
Ustanowienie trwałych międzynarodowych sił pokojowych w ramach Narodów Zjednoczonych.
W zależności od wyników pracy Komisji Ekspertów, wstrzymanie produkcji broni chemicznej, bakteriologicznej i radiologicznej i zredukowanie istniejącego już zapasu lub przestawienie go do pokojowego użytku.
W zależności od wyników pracy Komisji Ekspertów, zredukowanie ilości zgromadzonej broni nuklearnej.
Rozmontowanie lub przestawienie do pokojowego użytku określonych baz wojskowych i urządzeń gdziekolwiek one znajdują się, oraz wzmocnienie i powiększenie Międzynarodowej Organizacji Rozbrojeniowej w celu umożliwienia weryfikacji wykonania celów w stopniu drugim i określenia przejścia do stopnia trzeciego.

STOPIEŃ TRZECI

W trzecim stopniu programu, państwa świata, budując na bazie i pewności zdobytej we wprowadzaniu środków w pierwszych dwóch stopniach mogłyby podążać w kierunku celu świata w którym:
Państwa utrzymywałyby tylko te siły, nie-nuklearną broń i organizację, które potrzebne są do utrzymania wewnętrznego porządku. Wspomagałyby także i dostarczałyby określoną ilość wojska dla Sił Pokojowych Narodów Zjednoczonych.
Siły Pokojowe Narodów Zjednoczonych, wyposażone w uzgodniony typ i ilość uzbrojenia byłyby całkowicie funkcjonalne.
Produkcja zbrojeniowa byłaby zabroniona z wyjątkiem tej, której typ i ilość została uzgodniona dla użytku Sił Pokojowych Narodów Zjednoczonych i dla utrzymania wewnętrznego Porządku.
Zdolność utrzymywania pokoju przez Siły Pokojowe Narodów Zjednoczonych byłaby wystarczająco silna i zobowiązania wszystkich państw sięgałyby wystarczająco głęboko ażeby zapewnić pokój i sprawiedliwość w rozstrzyganiu dysput w rozbrojonym świecie.

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1961 O 609147

Tłumaczenie: Wojciech Właźliński

————–

DEKLARACJA ROZBROJENIOWA
PROGRAM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OGÓLNEGO I CAŁKOWITEGO ROZBROJENIA W POKOJOWYM ŚWIECIE
[Treść dodatku jest tylko nieco szersza od tego co powyżej i znacznie szersza w określeniu Międzynarodowej Organizacji Rozbrojeniowej.]

Treść w oryginale, łącznie z dodatkiem, poniżej.

The United States Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World
U.S. Department of State
September 1961

Freedom From War
The United States Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World

U.S. DEPARTMENT OF STATE

DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION 7277
Disarmament Series 5
Released September 1961

Office of Public Services
BUREAU OF PUBLIC AFFAIRS

INTRODUCTION

The revolutionary development of modern weapons within a world divided by serious ideological differences has produced a crisis in human history. In order to overcome the danger of nuclear war now confronting mankind, the United States has introduced at the Sixteenth General Assembly of the United Nations a Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World.

This new program provides for the progressive reduction of the war-making capabilities of nations and the simultaneous strengthening of international institutions to settle disputes and maintain the peace. It sets forth a series of comprehensive measures which can and should be taken in order to bring about a world in which there will be freedom from war and security for all states. It is based on three principles deemed essential to the achievement of practical progress in the disarmament field:

First, there must be immediate disarmament action:

A strenuous and uninterrupted effort must be made toward the goal of general and complete disarmament; at the same time, it is important that specific measures be put into effect as soon as possible. Second, all disarmament obligations must be subject to effective international controls:

The control organization must have the manpower, facilities, and effectiveness to assure that limitations or reductions take place as agreed. It must also be able to certify to all states that retained forces and armaments do not exceed those permitted at any stage of the disarmament process.

Third, adequate peace-keeping machinery must be established: There is an inseparable relationship between the scaling down of national armaments on the one hand and the building up of international peace-keeping machinery and institutions on the other. Nations are unlikely to shed their means of self-protection in the absence of alternative ways to safeguard their legitimate interests. This can only be achieved through the progressive strengthening of international institutions under the United Nations and by creating a United Nations Peace Force to enforce the peace as the disarmament process proceeds.

There follows a summary of the principal provisions of the United States Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World. The full text of the program is contained in an appendix to this pamphlet.

FREEDOM FROM WAR
THE UNITED STATES PROGRAM FOR GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT IN A PEACEFUL WORLD
SUMMARY

DISARMAMENT GOAL AND OBJECTIVES

The over-all goal of the United States is a free, secure, and peaceful world of independent states adhering to common standards of justice and international conduct and subjecting the use of force to the rule of law; a world which has achieved general and complete disarmament under effective international control; and a world in which adjustment to change takes place in accordance with the principles of the United Nations.

In order to make possible the achievement of that goal, the program sets forth the following specific objectives toward which nations should direct their efforts:

The disbanding of all national armed forces and the prohibition of their reestablishment in any form whatsoever other than those required to preserve internal order and for contributions to a United Nations Peace Force;

The elimination from national arsenals of all armaments, including all weapons of mass destruction and the means for their delivery, other than those required for a United Nations Peace Force and for maintaining internal order;

The institution of effective means for the enforcement of international agreements, for the settlement of disputes, and for the maintenance of peace in accordance with the principles of the United Nations; The establishment and effective operation of an International Disarmament Organization within the framework of the United Nations to insure compliance at all times with all disarmament obligations.

TASK OF NEGOTIATING STATES

The negotiating states are called upon to develop the program into a detailed plan for general and complete disarmament and to continue their efforts without interruption until the whole program has been achieved. To this end, they are to seek the widest possible area of agreement at the earliest possible date. At the same time, and without prejudice to progress on the disarmament program, they are to seek agreement on those immediate measures that would contribute to the common security of nations and that could facilitate and form part of the total program.

GOVERNING PRINCIPLES

The program sets forth a series of general principles to guide the negotiating states in their work. These make clear that:

As states relinquish their arms, the United Nations must be progressively strengthened in order to improve its capacity to assure international security and the peaceful settlement of disputes; Disarmament must proceed as rapidly as possible, until it is completed, in stages containing balanced, phased, and safeguarded measures; Each measure and stage should be carried out in an agreed period of time, with transition from one stage to the next to take place as soon as all measures in the preceding stage have been carried out and verified and as soon as necessary arrangements for verification of the next stage have been made;

Inspection and verification must establish both that nations carry out scheduled limitations or reductions and that they do not retain armed forces and armaments in excess of those permitted at any stage of the disarmament process; and Disarmament must take place in a manner that will not affect adversely the security of any state.

DISARMAMENT STAGES

The program provides for progressive disarmament steps to take place in three stages and for the simultaneous strengthening of international institutions.

FIRST STAGE
The first stage contains measures which would significantly reduce the capabilities of nations to wage aggressive war. Implementation of this stage would mean that:

The nuclear threat would be reduced:

All states would have adhered to a treaty effectively prohibiting the testing of nuclear weapons. The production of fissionable materials for use in weapons would be stopped and quantities of such materials from past production would be converted to non-weapons uses.

States owning nuclear weapons would not relinquish control of such weapons to any nation not owning them and would not transmit to any such nation information or material necessary for their manufacture.

States not owning nuclear weapons would not manufacture them or attempt to obtain control of such weapons belonging to other states.

A Commission of Experts would be established to report on the feasibility and means for the verified reduction and eventual elimination of nuclear weapons stockpiles.

Strategic delivery vehicles would be reduced:

Strategic nuclear weapons delivery vehicles of specified categories and weapons designed to counter such vehicles would be reduced to agreed levels by equitable and balanced steps; their production would be discontinued or limited; their testing would be limited or halted.

Arms and armed forces would be reduced:

The armed forces of the United States and the Soviet Union would be limited to 2.1 million men each (with appropriate levels not exceeding that amount for other militarily significant states); levels of armaments would be correspondingly reduced and their production would be limited.

An Experts Commission would be established to examine and report on the feasibility and means of accomplishing verifiable reduction and eventual elimination of all chemical, biological and radiological weapons.

Peaceful use of outer space would be promoted:

The placing in orbit or stationing in outer space of weapons capable of producing mass destruction would be prohibited.

States would give advance notification of space vehicle and missile launchings.

U.N. peace-keeping powers would be strengthened:

Measures would be taken to develop and strengthen United Nations arrangements for arbitration, for the development of international law, and for the establishment in Stage II of a permanent U.N. Peace Force.

An International Disarmament Organization would be established for effective verification of the disarmament program:

Its functions would be expanded progressively as disarmament proceeds.

It would certify to all states that agreed reductions have taken place and that retained forces and armaments do not exceed permitted levels.

It would determine the transition from one stage to the next.

States would be committed to other measures to reduce international tension and to protect against the chance of war by accident, miscalculation, or surprise attack:

States would be committed to refrain from the threat or use of any type of armed force contrary to the principles of the U.N. Charter and to refrain from indirect aggression and subversion against any country.

A U.N. peace observation group would be available to investigate any situation which might constitute a threat to or breach of the peace.

States would be committed to give advance notice of major military movements which might cause alarm; observation posts would be established to report on concentrations and movements of military forces.

SECOND STAGE
The second stage contains a series of measures which would bring within sight a world in which there would be freedom from war. Implementation of all measures in the second stage would mean:

Further substantial reductions in the armed forces, armaments, and military establishments of states, including strategic nuclear weapons delivery vehicles and countering weapons;

Further development of methods for the peaceful settlement of disputes under the United Nations;

Establishment of a permanent international peace force within the United Nations;

Depending on the findings of an Experts Commission, a halt in the production of chemical, bacteriological and radiological weapons and a reduction of existing stocks or their conversion to peaceful uses; On the basis of the findings of an Experts Commission, a reduction of stocks of nuclear weapons;

The dismantling or the conversion to peaceful uses of certain military bases and facilities wherever located; and The strengthening and enlargement of the International Disarmament Organization to enable it to verify the steps taken in Stage II and to determine the transition to Stage III

THIRD STAGE
During the third stage of the program, the states of the world, building on the experience and confidence gained in successfully implementing the measures of the first two stages, would take final steps toward the goal of a world in which:

States would retain only those forces, non-nuclear armaments, and establishments required for the purpose of maintaining internal order; they would also support and provide agreed manpower for a U.N. Peace Force.

The U.N. Peace Force, equipped with agreed types and quantities of armaments, would be fully functioning.

The manufacture of armaments would be prohibited except for those of agreed types and quantities to be used by the U.N. Peace Force and those required to maintain internal order. All other armaments would be destroyed or converted to peaceful purposes.

The peace-keeping capabilities of the United Nations would be sufficiently strong and the obligations of all states under such arrangements sufficiently far-reaching as to assure peace and the just settlement of differences in a disarmed world.

Appendix
DECLARATION ON DISARMAMENT
THE UNITED STATES PROGRAM FOR GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT IN A PEACEFUL WORLD

The Nations of the world.

Conscious of the crisis in human history produced by the revolutionary development of modern weapons within a world divided by serious ideological differences;

Determined to save present and succeeding generations from the scourge of war and the dangers and burdens of the arms race and to create conditions in which all peoples can strive freely and peacefully to fulfill their basic aspirations;

Declare their goal to be: A free, secure, and peaceful world of independent states adhering to common standards of justice and international conduct and subjecting the use of force to the rule of law; a world where adjustment to change takes place in accordance with the principles of the United Nations; a world where there shall be a permanent state of general and complete disarmament under effective international control and where the resources of nations shall be devoted to man’s material, cultural, and spiritual advance;

Set forth as the objectives of a program of general and complete disarmament in a peaceful world:

(a) The disbanding of all national armed forces and the prohibition of their reestablishment in any form whatsoever other than those required to preserve internal order and for contributions to a United Nations Peace Force;
(b) The elimination from national arsenals of all armaments, including all weapons of mass destruction and the means for their delivery, other than those required for a United Nations Peace Force and for maintaining internal order;
(c) The establishment and effective operation of an International Disarmament Organization within the framework of the United Nations to ensure compliance at all times with all disarmament obligations;
(d) The institution of effective means for the enforcement of international agreements, for the settlement of disputes, and for the maintenance of peace in accordance with the principles of the United Nations.

Call on the negotiating states:

(a) To develop the outline program set forth below into an agreed plan for general and complete disarmament and to continue their efforts without interruption until the whole program has been achieved;
(b) To this end to seek to attain the widest possible area of agreement at the earliest possible date;
(c) Also to seek – without prejudice to progress on the disarmament program – agreement on those immediate measures that would contribute to the common security of nations and that could facilitate and form a part of that program.

Affirm that disarmament negotiations should be guided by the following principles:

(a) Disarmament shall take place as rapidly as possible until it is completed in stages containing balanced, phased and safeguarded measures, with each measure and stage to be carried out in an agreed period of time.
(b) Compliance with all disarmament obligations shall be effectively verified from their entry into force. Verification arrangements shall be instituted progressively and in such a manner as to verify not only that agreed limitations or reductions take place but also that retained armed forces and armaments do not exceed agreed levels at any stage.
(c) Disarmament shall take place in a manner that will not affect adversely the security of any state, whether or not a party to an international agreement or treaty.
(d) As states relinquish their arms, the United Nations shall be progressively strengthened in order to improve its capacity to assure international security and the peaceful settlement of differences as well as to facilitate the development of international cooperation in common tasks for the benefit of mankind.
(e) Transition from one stage of disarmament to the next shall take place as soon as all the measures in the preceding stage have been carried out and effective verification is continuing and as soon as the arrangements that have been agreed to be necessary for the next stage have been instituted.
Agree upon the following outline program for achieving general and complete disarmament:

STAGE I
A. To Establish an International Disarmament Organization:
(a) An International Disarmament Organization (IDO) shall be established within the framework of the United Nations upon entry into force of the agreement. Its functions shall be expanded progressively as required for the effective verification of the disarmament program.
(b) The IDO shall have:
(1) a General Conference of all the parties;
(2) a Commission consisting of representatives of all the major powers as permanent members and certain other states on a rotating basis; and
(3) an Administrator who will administer the Organization subject to the direction of the Commission and who will have the authority, staff, and finances adequate to assure effective impartial implementation of the functions of the Organization.
(c) The IDO shall:
(1) ensure compliance with the obligations undertaken by verifying the execution of measures agreed upon;
(2) assist the states in developing the details of agreed further verification and disarmament measures;
(3) provide for the establishment of such bodies as may be necessary for working out the details of further measures provided for in the program and for such other expert study groups as may be required to give continuous study to the problems of disarmament;
(4) receive reports on the progress of disarmament and verification arrangements and determine the transition from one stage to the next.

B. To Reduce Armed Forces and Armaments:
(a) Force levels shall be limited to 2.1 million each for the U.S. and U.S.S.R. and to appropriate levels not exceeding 2.1 million each for all other militarily significant states. Reductions to the agreed levels will proceed by equitable, proportionate, and verified steps.
(b) Levels of armaments of prescribed types shall be reduced by equitable and balanced steps. The reductions shall be accomplished by transfers of armaments to depots supervised by the IDO. When, at specified periods during the Stage I reduction process, the states party to the agreement have agreed that the armaments and armed forces are at prescribed levels, the armaments in depots shall be destroyed or converted to peaceful uses.
(c) The production of agreed types of armaments shall be limited.
(d) A Chemical, Biological, Radiological (CBR) Experts Commission shall be established within the IDO for the purpose of examining and reporting on the feasibility and means for accomplishing the verifiable reduction and eventual elimination of CBR weapons stockpiles and the halting of their production.

C. To Contain and Reduce the Nuclear Threat:
(a) States that have not acceded to a treaty effectively prohibiting the testing of nuclear weapons shall do so.
(b) The production of fissionable materials for use in weapons shall be stopped.
(c) Upon the cessation of production of fissionable materials for use in weapons, agreed initial quantities of fissionable materials from past production shall be transferred to non-weapons purposes.
(d) Any fissionable materials transferred between countries for peaceful uses of nuclear energy shall be subject to appropriate safeguards to be developed in agreement with the IAEA.
(e) States owning nuclear weapons shall not relinquish control of such weapons to any nation not owning them and shall not transmit to any such nation information or material necessary for their manufacture. States not owning nuclear weapons shall not manufacture such weapons, attempt to obtain control of such weapons belonging to other states, or seek or receive information or materials necessary for their manufacture.
(f) A Nuclear Experts Commission consisting of representatives of the nuclear states shall be established within the IDO for the purpose of examining and reporting on the feasibility and means for accomplishing the verified reduction and eventual elimination of nuclear weapons stockpiles.

D. To Reduce Strategic Nuclear Weapons Delivery Vehicles:
(a) Strategic nuclear weapons delivery vehicles in specified categories and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be reduced to agreed levels by equitable and balanced steps. The reduction shall be accomplished in each step by transfers to depots supervised by the IDO of vehicles that are in excess of levels agreed upon for each step. At specified periods during the Stage I reduction process, the vehicles that have been placed under supervision of the IDO shall be destroyed or converted to peaceful uses.
(b) Production of agreed categories of strategic nuclear weapons delivery vehicles and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be discontinued or limited.
(c) Testing of agreed categories of strategic nuclear weapons delivery vehicles and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be limited or halted.

E. To Promote the Peaceful Use of Outer Space:
(a) The placing into orbit or stationing in outer space of weapons capable c,f producing mass destruction shall be prohibited.
(b) States shall give advance notification to participating states and to the IDO of launchings of space vehicles and missiles, together with the track of the vehicle.

F. To Reduce the Risks of War by Accident, Miscalculation, and Surprise Attack:
(a) States shall give advance notification to the participating states and to the IDO of major military movements and maneuvers, on a scale as may be agreed, which might give rise to misinterpretation or cause alarm and induce countermeasures. The notification shall include the geographic areas to be used and the nature, scale and time span of the event.
(b) There shall be established observation posts at such locations as major ports, railway centers, motor highways, and air bases to report on concentrations and movements of military forces.
(c) There shall also be established such additional inspection arrangements to reduce the danger of surprise attack as may be agreed.
(d) An international commission shall be established immediately within the IDO to examine and make recommendations on the possibility of further measures to reduce the risks of nuclear war by accident, miscalculation, or failure of communication.

G. To Keep the Peace:
(a) States shall reaffirm their obligations under the U.N. Charter to refrain from the threat or use of any type of armed force–including nuclear, conventional, or CBR – contrary to the principles of the U.N. Charter.
(b) States shall agree to refrain from indirect aggression and subversion against any country.
(c) States shall use all appropriate processes for the peaceful settlement of disputes and shall seek within the United Nations further arrangements for the peaceful settlement of international disputes and for the codification and progressive development of international law.
(d) States shall develop arrangements in Stage I for the establishment in Stage II of a U.N. Peace Force.
(e) A U.N. peace observation group shall be staffed with a standing cadre of observers who could be dispatched to investigate any situation which might constitute a threat to or breach of the peace.

STAGE II
A. International Disarmament Organization:
The powers and responsibilities of the IDO shall be progressively enlarged in order to give it the capabilities to verify the measures undertaken in Stage II.

B. To Further Reduce Armed Forces and Armaments:
(a) Levels of forces for the U.S., U.S.S.R., and other militarily significant states shall be further reduced by substantial amounts to agreed levels in equitable and balanced steps.
(b) Levels of armaments of prescribed types shall be further reduced by equitable and balanced steps. The reduction shall be accomplished by transfers of armaments to depots supervised by the IDO. When, at specified periods during the Stage II reduction process, the parties have agreed that the armaments and armed forces are at prescribed levels, the armaments in depots shall be destroyed or converted to peaceful uses.
(c) There shall be further agreed restrictions on the production of armaments.
(d) Agreed military bases and facilities wherever they are located shall be dismantled or converted to peaceful uses.
(e) Depending upon the findings of the Experts Commission on CBR weapons, the production of CBR weapons shall be halted, existing stocks progressively reduced, and the resulting excess quantities destroyed or converted to peaceful uses.

C. To Further Reduce the Nuclear Threat:
Stocks of nuclear weapons shall be progressively reduced to the minimum levels which can be agreed upon as a result of the findings of the Nuclear Experts Commission; the resulting excess of fissionable material shall be transferred to peaceful purposes.

D. To Further Reduce Strategic Nuclear Weapons Delivery Vehicles: Further reductions in the stocks of strategic nuclear weapons delivery vehicles and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be carried out in accordance with the procedure outlined in Stage I.

E. To Keep the Peace:
During Stage II, states shall develop further the peace-keeping processes of the United Nations, to the end that the United Nations can effectively in Stage III deter or suppress any threat or use of force in violation of the purposes and principles of the United Nations:
(a) States shall agree upon strengthening the structure, authority, and operation of the United Nations so as to assure that the United Nations will be able effectively to protect states against threats to or breaches of the peace.
(b) The U.N. Peace Force shall be established and progressively strengthened.
(c) States shall also agree upon further improvements and developments in rules of international conduct and in processes for peaceful s ettlement of disputes and differences.

STAGE III
By the time Stage II has been completed, the confidence produced through a verified disarmament program, the acceptance of rules of peaceful international behavior, and the development of strengthened international peace-keeping processes within the framework of the U.N. should have reached a point where the states of the world can move forward to Stage III. In Stage III progressive controlled disarmament and continuously developing principles and procedures of international law would proceed to a point where no state would have the military power to challenge the progressively strengthened U.N. Peace Force and all international disputes would be settled according to the agreed principles of international conduct.

The progressive steps to be taken during the final phase of the disarmament program would be directed toward the attainment of a world in which:
(a) States would retain only those forces, non-nuclear armaments, and establishments required for the purpose of maintaining internal order; they would also support and provide agreed manpower for a U.N Peace Force.
(b) The U.N. Peace Force, equipped with agreed types and quantities of armaments, would be fully functioning.
(c) The manufacture of armaments would be prohibited except for those of agreed types and quantities to be used by the U.N. Peace Force and those required to maintain internal order. All other armaments would be destroyed or converted to peaceful purposes.
(d) The peace-keeping capabilities of the United Nations would be sufficiently strong and the obligations of all states under such arrangements sufficiently far-reaching as to assure peace and the just settlement of differences in a disarmed world.

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1961 O 609147

Źródło: http://netpol.interaccess.com/POLISH/historia/7277.html

Zobacz na:
Anglo- Amerykański establishment.

NWO w pigułce

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s